Restaurant Erika Lindholm Quartet

erikalindholm
Fotograf: Luc Andries
"Öppen frisinnad skirjazz med en hel del ekton, fras och lyricism i blandning med viljan att hitta nya stigar in i improvisationen. En debut som lovar gott". - LIRA

"Det slutade med att jag lyssnade på den hela kvällen". - HYMN

"Hon smeker de visformade kompositionerna med sin saxofon och frammanar en sublim musikform med ett romantiskt drag. Av och till intensifieras spelet och mer hetta adderas till den dominerande svalkan". - OJ

Med sin kvartett spelar altsaxofonisten Erika Lindholm egna kompositioner influerade av jazz, pop och musik från Brasilien. Musiken uttrycker sig i många olika färger, flätas samman genom en stark dynamik och tvärdyker in i nya harmonier och melodier. Det skrivna materialet tillsammans med improvisationen är grunden till magin som uppstår i händerna på Jonas Nilsson på kontrabas, Linus Lundquist på trummor, Mikael Wåhlin på piano samt Erika Lindholm på altsaxofon och bansuriflöjt.

Erikas förtrollande sound och sparsmakade men väl utvalda melodier, Jonas fantastiska solospel och förmågan att använda stråken, Linus lekfulla och kreativa inställning till musiken samt Mikaels stadiga, briljanta idéer och komp får det hela att smälta samman till ett.

2019 Släpptes Erika Lindholms detubalbum inspelad med hennes kvartett.
2018 turnerade hon runt med en performance som hon kallade "Wallée Sginalerar". Vilken bestod av Erika som improviserade på sax och flöjt uppkopplad till sin dialysmaskin, elektroackustisk musik och en dansare.
2017 på Cuba, drabbades Erika akut av en allvarlig njursjukdom som kom att få stora konsekvenser för henne framöver i hennes musikerliv.
In English: "Open-minded sheer jazz with a lot of oak tone, phrase and lyricism mixed with the desire to find new paths into improvisation. A debut that promises good" - LIRA

"It ended with me listening to it all evening". - HYMN

"She caresses the compositions with her saxophone and evokes a sublime musical form with a romantic trait. Sometimes the game intensifies and more heat is added to the dominant coolness" - OJ

With her quartet the alto saxophone player Erika Lindholm plays her compositions, influenced by jazz, pop and music from Brazil. The music expresses itself in many different colours, is intertwined by a strong dynamic and have the ability to submerge into new harmonies and melodies. The improvisation together with the written material is the foundation of the magic that arises in the hands of Jonas Nilsson on double bass, Linus Lundquist on drums, Mikael Wåhlin on piano and Erika Lindholm on alto saxophone and bansuri flute.

Erika's enchanting sound and sparse but well-chosen melodies, Jonas's fantastic solo play and his ability to use the bow, Linus's playful and creative attitude to the music and Mikael's steady, brilliant ideas and comp are the things that make the music become united.

2019 the debut album: "Erika Lindholm" was released, recorded with her quartet.
2018 she toured around with a performance she called "Wallée Sginalerar". Which consisted of Erika who improvised on her saxophone and flute at the same time connected to her dialysis machine, electro-acoustic music and a dancer.
2017 In Cuba, Erika was acutely affected by a serious kidney disease that was going to have major consequences for her life as a musician in the future.
Bandmedlemmar och instrument: Erika Lindholm - Alto saxophone, flute
Jonas Nilsson - Double bas
Mikael Wåhlin - Piano
Linus Lundquist - Drums
Hemsida: Website Title

Kontaktperson: Erika Lindholm
Telefon: 0790147645

Do you want to be shown in the Jazz group register?

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats