Från och med år 2019 ansöker ju alla konsertarrangörer om statligt stöd direkt från Kulturrådet och inte via sitt riksförbund. Med anledning av detta, kommer redovisningsblanketten se annorlunda ut i år och vara mer omfattande. Det är alltså smart att börja med den i god tid! T ex ska samtliga konserter skrivas in i blanketten - en rad per konsert. Deadline för redovisning är 23 april.

Här nedan kan ni redan nu ta del av vilka frågor som Kulturrådet brukar ha i sin redovisningsblankett, med några tips.

Redovisningsblanketten

Redovisningsblanketten aktiverar du när du loggat in på Kulturrådets hemsida. Du kommer kunna spara och återgå till blanketten senare. Glöm inte att bifoga de bilagor Kulturrådet vill se.
Direktlänk till inloggning här!
Ta del av hela Kulturrådets information om redovisningen här!

För att hitta blanketten gör så här:

  • Logga in på mina sidor
  • Välj Mina ärenden längst upp i mitten av sidan
  • Skrolla ner till rubriken Registrerade öppna ärenden. Där ser du Ansökan KUR 2018. Det är den som avser stödet 2019 och som nu ska redovisas. Du ser att längst ut i högra kanten har detta ärende ett litet utropstecken.
  • Klicka på ärendet KUR 2018. Under Information om ärendet står lite olika saker och längs ner Redovisning: Ny blankett
  • Klicka på ny blankett för att få upp blanketten för redovisning. 

Konsertrapportering för 2019
Svensk Jazz kommer inte att kunna hjälpa till med att samla konsertstatistiken via vår hemsida. Kulturrådet vill att varje arrangör lämnar sin egen konsertrapportering direkt i blanketten - en rad per konsert.

Svensk Jazz har därför tagit fram en mall, där ni själva ska kunna skriva ner konsertstatistiken löpande under året. OBS! Mallen är personlig - se till att spara den ordentligt på ett bra ställe i er egen dator. Länk till mallen hittar ni längst ner i denna artikel. När ni väl redovisar, kommer ni dock att få fylla i all konsertstatistik igen direkt i blanketten, en rad för en konsert.

Ni kommer dock inte att behöva fylla i allt vid ett tillfälle - men ni kommer alltså att kunna spara och återvända senare till blanketten.

Ladda ner din egen konsertstatistiksmall här (OBS! Filen är personlig - se till att spara den direkt på ett bra ställe i din egen dator).

 

FRÅGOR I KULTURRÅDETS REDOVISNINGSBLANKETTEN FÖR 2018

Beskriv hur det konstnärliga målet och syftet har uppnåtts. (Max 2000 tecken)

Beskriv kortfattat hur projektet/verksamheten genomförts samt eventuella avvikelser från den ursprungliga planen (Max 1000 tecken)

Beskriv om och i så fall hur ni i projektet/verksamheten har integrerat ett jämställdhets-, hbtq-, mångfalds- och interkulturellt perspektiv. Beskriv också om och i så fall hur ni har arbetat med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. (Max 1000 tecken)

BARN OCH UNGA
Hur stor andel av verksamheten riktar sig till målgruppen barn och unga (0-18 år)? Ange i procenttal och kommentera.

Beskriv organisationens arbete för att stärka barns och ungas inflytande och delaktighet i verksamheten med avseende på repertoar/verksamhet, organsation och publik (t. ex genom samverkan med nätverk, referensgrupper, ungdomsorganisationer etc.). (Max 1000 tecken)

Beskriv eventuell medverkan i Skapande skola-projekt. (Max 500 tecken)

JÄMSTÄLLDHET
Ange totalt antal medverkande professionella musiker
Ange antal personer i konstnärlig ledning. Med konstnärlig ledning avses de personer som gjort slutligt urval av vad som har presenterats i konsertprogrammet.

Förklara ifall den totala andelen engagerade musiker som är kvinnor, män eller annat överstiger 60 procent. (Max 1000 tecken)

Förklaring: ”Annat” kan användas när den som fyller i blanketten vet att en person inte definierar sig som man eller kvinna, utifrån frivilligt lämnad information.

INTERNATIONELL VERKSAMHET
Genomfördes internationella samarbeten föregående år? Ja/Nej
Ange era samarbetsorganisationer och i vilket/vilka länder de verkar. (Max 300 tecken)
Beskriv era insatser för att integrera ett internationellt perspektiv med avseende på repertoar/verksamhet, organisation och publik. (Max 500 tecken)

GAGESÄTTNING FÖR EGNA ARRANGEMANG
Med egna arrangemang menas de arrangemang där den sökande organisationen betalar ut ersättning till musiker.

Genomsnittligt belopp per musiker, inklusive sociala avgifter, vid gagesättning; även fakturabelopp (kronor)

Lägsta belopp per musiker, inklusive sociala avgifter, vid gagesättning; även fakturabelopp (kronor) Här gäller som krav minst 3000 kr

Redogör för vilka principer och/eller ungefärliga belopp som används vid gagesättning för yrkesverksamma artister. (Max 1000 tecken)

Beskriv eventuella samarbeten med andra organisationer och institutioner och hur kostnader för eventuella gemensamma projekt har fördelats. (Max 1000 tecken)

Övriga kommentarer till verksamheten. (Max 500 tecken)

Disponeras fast lokal för konsertverksamheten? Ja/Nej
Utgår hyresbidrag? Ja/Nej
Servering? Ja/Nej

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET Kryss i de två översta rutorna här nedan är obligatoriska för att motta statligt stöd
Ange: X i rutan * Jag har läst/tagit del av Kulturrådets kriterier för tillgänglighet*

Ange: X i rutan - om information om tillgängligheten för den publika verksamheten har funnits på webbplats, sociala medier eller evenemangskalender.
Om inte, kommentera. (Max 500 tecken)

Ange X i rutan - om ”Enkelt avhjälpta hinder” är åtgärdade i de publika lokalerna.
Om inte, kommentera. (Max 500 tecken) Det godtagbara skälet till att INTE kryssa i rutan är att arrangören inte själv äger lokalerna

PERSONER ENGAGERADE I VERKSAMHETEN
Det är obligatoriskt att fylla i både antal personer och antal årsverken. Om en personalkategori inte är aktuell anges värde noll (0).

* Administrativ personal * Konstnärlig personal * Teknisk personal
Tillsvidareanställda - män och kvinnor, Visstidsanställda (ej på F-skatt) - män och kvinnor
Antal personer Antal årsverken.

Föreningens styrelse
Namn, Funktion i styrelsen, Födelseår

Övriga upplysningar. (Max 1000 tecken)

EKONOMISK REDOGÖRELSE
Det är obligatoriskt att redovisa de ekonomiska uppgifterna. Redovisa belopp från samtliga finansiärer. Ange samtliga belopp i hela kronor.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats